Στην ιδιοκτησία των τραπεζών και της Pil- larstone περνάει η Notos Com, στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών για την εξυγίανση του ομίλου. Το σχέδιο διάσωσης προβλέπει τη συμμε- τοχή επίσης του σημερινού βασικού με- τόχου Μιχάλη Παπαέλληνα, ο οποίος, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Pil- larstone, θα επενδύσει στη νέα δομή και θα συμβάλει στην εκπόνηση του μακρο- χρόνιου επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας. Η συμμετοχή του σημερινού μετόχου θα περιοριστεί, κατά πληροφορίες, σε ένα μικρό ποσοστό, ανάλογα και με το ύψος των κεφαλαίων που θα συνεισφέρει, σε αντίθεση με τις τέσσερις συστημικές τρά- πεζες και την Pillarstone, που, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τελευταίας, «θα επενδύσουν νέα κεφάλαια συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ». Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, προ- βλέπεται επίσης η παραμονή του κ. Παπαέλληνα στη διοίκηση του Notos Com για διάστημα έως και 12 μήνες κατά ανώ- τατο, προκειμένου να υλοποιηθεί η ομαλή μετάβαση του ομίλου στο νέο κα- θεστώς. Στόχος της όλης συμφωνίας είναι η εξυγίανση του ομίλου και στη συ- νέχεια η μεταβίβασή του σε νέο αγοραστή.

πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here