Ç ÊïéíïâïõëåõôéêÞ ÏìÜäá ôçò ÄçìïêñáôéêÞò ÓõìðáñÜôáîçò (ÐÁÓÏÊ-ÄÇÌÁÑ) äéïñãáíþíåé åêäÞëùóç ìå èÝìá : Ó÷Ýäéï áíÜðôõîçò êáé ðáñáãùãéêÞò áíáóõãêñüôçóçò – Ñüëïò ôïõ áãñïôéêïý ôïìÝá. Óôçí Ýíáñîç ôçò åêäÞëùóçò èá ìéëÞóåé ç åðéêåöáëÞò ôçò ÄçìïêñáôéêÞò ÓõìðáñÜôáîçò ê. Öþöç ÃåííçìáôÜ, óôç óõíÝ÷åéá èá äïèåß ï ëüãïò óôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò åêðñïóþðïõò ïñãáíþóåùí áãñïôþí êáé ãåùôå÷íéêþí êáèþò êáé ïñãáíþóåùí ìåôáðïßçóçò, åìðïñßáò êáé åîáãùãþí áãñïôéêþí ðñïúüíôùí. --ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Αναξιόπιστο πρόσωπο χαρακτήρισε τον Παύλο Πολάκη ο γραμματέας της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλης Κεκέρογλου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά στον ΘΕΜΑ FM ο κ. Κεκέρογλου:« Έχω πάψει να ασχολούμαι με αναξιόπιστα πρόσωπα, με πρόσωπα που έλεγαν ότι φορούν παντελόνια και δεν θα ψηφίσουν μνημόνια αλλά ούτε θα ψηφίσουν την παραχώρηση του αεροδρομίου των Χανίων και στη συνέχεια τα ψήφισε χωρίς να δικαιολογήσει την ψήφο του. Είναι αναξιόπιστο πρόσωπο, όπως συνολικά είναι αναξιόπιστη η κυβέρνηση στην οποία μετέχει»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here